Logo Gminy Siemiatycze

 

 

Regulamin używania Loga Gminy Siemiatycze

§ 1

 1. Logo może być używane wyłącznie przez organy gminy i jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze Gminy.
 2. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały nr XXV/150/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 r.
 3. Używanie loga nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem i porządkiem publicznym oraz nie naruszać dobre imię Gminy.
 4. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.

§ 2

Logo może być umieszczane w szczególności:

 1. na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w § 1 ust.1 i w pomieszczeniach urzędowych,
 2. z okazji publicznych uroczystości gminnych i lokalnych w miejscu ich odbywania,
 3. na pismach i dokumentach urzędowych,
 4. na pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych
 5. na oficjalnych stronach internetowych Gminy,
 6. na wizytówkach i identyfikatorach,
 7. na służbowych samochodach,
 8. na materiałach promujących Gminę.

§ 3

Logo pełni funkcję promocyjną Gminy i umieszczane będzie na materiałach promujących i kreujących wizerunek Gminy.

§ 4

 1. Używanie bądź rozpowszechnienie logo przez inne podmioty niż określone w § 1 ust.1 wymaga zgody Wójta Gminy w formie decyzji określającej warunki i czasookres używania logo.
 2. Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo
 3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.
 4. Urząd Gminy prowadzi rejestr podmiotów używających logo.

 

UCHWAŁA NR XXV/150/10
RADY GMINY SIEMIATYCZE
z dnia 9 lipca 2010 r.
w sprawie ustanowienia logo Gminy Siemiatycze

(pdf, 65,3 kb)

 

LOGO DO POBRANIA (pdf, 403 kb)

 

 

 

logo gminy siematycze

Strony w dziale:

Strony w dziale: