Klub Senior w Wiercieniu Dużym

Klub Senior w Wiercieniu Dużym został utworzony w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze”, dofinansowanegoz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa: VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2; Rozwój usług społecznych.

Wydatki kwalifikowane – 851.760,36 zł.

Udział własny – 46.080,00 zł.

Dofinansowanie – 805.680,36 zł., z tego: Europejski Fundusz Społeczny - 723.996,30 zł.  
Budżet Państwa  - 81.684,06 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  poprzez utworzenie dziennej krótkookresowej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w miejscowości Wiercień Duży w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. 

To również modernizacja budynku świetlicy, oraz dostosowanie jej do potrzeb seniorów.

Grupę docelową stanowi 20 osób (14 kobiet i 6 mężczyzn) z terenu Gminy Siemiatycze, w wieku 60+ (kobiety) i 65+ (mężczyźni).  

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: