Rada Gminy

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 

rada

 

 

 

RADNI GMINY SIEMIATYCZE (kadencja 2018 - 2023):

    1. Boguszewski Adam - Przewodniczący Rady Gminy
    2. Twarowski  Łukasz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
    3. Adamczuk Krzysztof  
    4. Sadowski Jerzy 
    5. Buchowiec Wiaczesław
    6. Grzyb Anna
    7. Kamiński Adam
    8. Karpiuk Leoncjusz
    9. Kuczyński Adrian 
  10. Łuczko Józef
  11. Mędrycki Andrzej
  12. Poletyło Zygmunt
  13. Tołwiński Leszek
  14. Umiastowski Roman
  15. Wilczyńska Grażyna

 

 

KOMISJE RADY GMINY:

komisja rewizyjna:
1. Tołwiński Leszek  - przewodniczący
2. Grzyb Anna 
3. Poletyło Zygmunt
4. Mędrycki Andrzej

komisja spraw społecznych:
1. Wilczyńska Grażyna - przewodnicząca
2. Łuczko Józef
3. Buchowiec Wiaczesław
4. Kuczyński Adrian

komisja przestrzegania prawa i porządku publicznego:
1. Grzyb Anna  -  przewodnicząca
2. Sadowski Jerzy
3. Kamiński Adam
4. Adamczuk Krzysztof
5. Umiastowski Roman

komisja gospodarczo-  budżetowa:
1. Poletyło Zygmunt - przewodniczący
2. Twarowski Łukasz
3. Tołwiński Leszek
4. Mędrycki Andrzej
5. Karpiuk Leoncjusz

komisja skarg, wniosków i petycji:
1. Umiastowski Roman - przewodniczący
2. Wilczyńska Grażyna
3. Kuczyński Adrian

 UCHWAŁY RADY GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: