Termomodernizacja budynków szkoły podstawowej w Czartajewie

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czartajewie, wraz z budową łącznika spinającego oba budynki szkoły - inwestycja zakończona. Jej głownym celem byla poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez docieplenie, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, oraz energooszczędnych technologii oświetlenia.


Wykonawca - "Rob - Stan" z Siemiatycz.
ZAKRES PRAC:
- DOCIEPLENIE,
- WYMIANA OKIEN I DRZWI,
- MODERNIZACJA C.O.,
- PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA,
- SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ.

 

ue

 

Projekt pt:Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze W ramach inwestycji przewiduje się przeprowadzenie prac dociepleniowych, wymianę starych okien i drzwi, moder. instalacji c.o i c.w.u, moder. oświetlenia na bardziej energooszczędne, budowę instalacji kolektorów słonecznych, moder. źródeł ciepła wraz z wymianą kotłów oraz montaż systemów zarządzania energią. Wymieniony zakres prac zostanie przeprowadzony w budynkach gdzie ma to uzasadnienie ekonomiczne i ekologiczne na podstawie przeprowadzonych audytów ex ante. Takie rozwiązania pozwolą na zmniejszenie zużycie energii pierwotnej w tych budynkach, efektyw. wykorzystanie zasobów nieodnawialnych, zmianę struktury zużycia paliw, zwiększenie udziału wykorzystania OZE na obszarze Gminy. Dzięki efektywniejszemu zużyciu energii zmniejszą się koszty funkcjonowania obiektów przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu cieplnego w wyniku czego zmniejszy się stopień uzależnienia energetycznego gminy, tym samym projekt będzie przeciwdziałał zjawisku ubóstwu energetycz.. Wszystkie powyższe środki prowadzą do poprawy efektyw. energetycznej obiektów pub. będących własnością Gminy Siemiatycze. Biorąc pod uwagę, iż efektyw. energetyczna oraz OZE to główne filary gospodarki niskoemisyjnej to inwestycja poprzez poprawę efektyw. energ. budynków pub. w Gminie Siemiatycze będzie stanowiła jedno z działań pozwalających na osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej w regionie. Podsumowując projekt w pełni wpisuje się w cele poddziałania, działania, osi priorytetowej oraz celu głównego RPOWP na lata 2014 -2020.

    Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze poprzez kompleksową termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędnych technologii oświetlenia.

   Cele bezpośrednie:
-           zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej
-           zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej
-           obniżenie kosztów energii w obiektach publicznych należących do Gminy Siemiatycze poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną zmodernizowanych energetycznie budynków
-           ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wytwarzanych przez sektor publiczny, poprzez modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej
-           zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w lokalnym bilansie energetycznym poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz wykorzystanie biomasy (zrębek) jako nośnika energii
-           zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego
-           poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektów

 
      W wyniku inwestycji zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 12,797 MWh/rok
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3335,91 GJ/rok
- liczba złożonych audytów energetycznych ex post – 4 szt.

 
     W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:
•          wzrost efektywności energetycznej (energii pierwotnej) o 90,80% w budynku SP w Szerszeniach, o 78,77% w bud. drew. SP w Czartajewie, o 58,53% w bud. mur. SP w Czartajewie oraz 30% na wymianie oświetlenia w SP w Czartajewie
•          oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wysokości 256 889,55 zł.
•          redukcja emisji CO2 dla źródłą ciepłą w Szerszeniach o 109,71 MgCO2 ( 76%)
•          redukcja emisji CO2 dla źródła ciepła w Czartajewie o 127,523 MgCO2 (67,08%)
•          redukcja emisji CO2 na poziomie 292,66 Mg CO2/rok.

 

    W wyniku realizacji projektu można się spodziewać następujących efektów długoterminowych:
- utrzymanie wysokiej jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza spowodowana zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię produkowaną z zasobów nieodnawialnych.
- spadek emisji dwutlenku węgla. Budynki poddane głębokiej termomodernizacji charakteryzują się większą efektywnością energetyczną, a co za tym idzie nie wymagają tak dużych nakładów energii jak przed modernizacją. Ma to bezpośredni wpływ na znaczne zmniejszenie się emisji CO2 do atmosfery.
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców. W wyniku prac zaplanowanych w przedmiotowym projekcie poprawi się jakość powietrza, a co za tym idzie zmniejszy się zachorowalność mieszkańców, to z kolei będzie miało wpływ na zmniejszenie się kosztów leczenia i czasu zwolnień chorobowych.
- wpływ na rozwój rynków w wyniku rosnącego zapotrzebowania na produkcję i obsługę urządzeń małej energetyki odnawialnej, a także w zakresie robót termomodernizacyjnych. Przewiduje się wzrost zatrudnienia w wyżej wymienionych branżach.
- wzrost świadomości energetycznej wśród użytkowników tych obiektów oraz realizacja funkcji pełnienia przez samorządy wzorcowej roli w zakresie zarządzania energią.
- wpływ projektu na wywiązanie się kraju z zobowiązań międzynarodowych dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych (głównie CO2).

 
    Całkowita wartość projektu wynosi 2 455 770,06 PLN

     Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 2 455 770,06 PLN których źródłem finansowania są:

- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie; 1 964 615,98 PLN co stanowi nie więcej niż (80,00 %) kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

- wkład własny Beneficjenta w kwocie; 491 154,08 PLN co stanowi (20,00 %) wydatków kwalifikowalnych.

     Inwestycja realizowana będzie od 19.10.2015r. do 30.06.2018r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji Projektu.

 

 

 

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

czartajew

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: