II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Skiw Małych

Dodane przez admin - śr., 22/11/2023 - 18:37

Kategoria

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza:

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Skiwy Małe, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

1. Nieruchomość położona w obrębie wsi Skiwy Małe oznaczona numerem geodezyjnym 95 o powierzchni 5000 m2 – Księga Wieczysta nr BI3P/00030983/9Nieruchomość niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach boków ok. 50,5 x 99,2 x 52,7 x 101,2 m, położona w miejscowości Skiwy Małe – wsi w Polsce położonej w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze. Nieruchomość od strony zachodniej graniczy z drogą powiatową nr 1729B
o nawierzchni asfaltowej, a z pozostałych stron z gruntami rolnymi. 
Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem RP – tereny upraw polowych.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upłynął.

3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki wynosi 16 770,00 zł, wadium – 1 677,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 20 grudnia włącznie – przelewem na konto nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze (za datę wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

5. Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, piętro I.

6. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Informacje dodatkowe dotyczące zbywania nieruchomości.

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

2) Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3) Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4) Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od umowy zawarcia sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5) Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6) Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 655 28 60 wew. 17.

                                              

                                                                                                                                Wójt E. Krasowski

                                                                                          

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: