Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatycze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Siemiatycze – I etap

Dodane przez admin - wt., 09/07/2024 - 11:24

Kategoria

Na podstawie art. 17, pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) - dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także uchwały Nr XXIX/299/2022 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze – I etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lipca do 05 sierpnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze w godzinach od 8-15 oraz na stronie internetowej http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Przetargi/

 

Zmiana planu dotyczy sposobu zagospodarowania części obszaru gminy Siemiatycze, obejmującego działki nr geodezyjny we wsiach:

  1. Kłopoty Stanisławy – 12/2,
  2. Siemiatycze Stacja – 59,
  3. Słochy Annopolskie – 50,
  4. Wiercień Duży – 118, 122.
  5.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze o godz. 16:15.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17 - 300 Siemiatycze, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2024 r.

Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminasiemiatycze.pl

 

W przypadku zbierania i przetwarzania przez Wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze informuje się, że:

 1. jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje zawarte w art.13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);
 2. osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji zawartych w art. 15 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z zastrzeżenie zawartym niżej;
 3. prawo, o którym mowa w art.15 ust 1 lit g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: