Zarządzenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Wólki Nadbużnej

Dodane przez admin - czw., 04/07/2024 - 10:36

Kategoria

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Siemiatycze Nr VI/42/2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2912) zarządzam co następuje:

            §1.

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Siemiatycze przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna.

            §2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

            §3.

Wykaz, o którym mowa wyżej zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Siemiatycze.

            §4.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej.

            §5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego.

            §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt  E. Krasowski

                                                                                        

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: