Informacja o zamówieniu publicznym na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, niezamieszkiwanych

Dodane przez admin - czw., 07/12/2023 - 22:17

Kategoria

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r., poz. 1469 ze zm.) Wójt Gminy Siemiatycze informuje o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

 

W związku z powyższym wyznacza się termin 90 dni od  dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. od dnia 07.12.2023r. do dnia 06.03.2024r. na:

1)  odwołanie przez właściciela domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2)  złożenie przez właściciela domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. – na okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości letniskowej lub rekreacyjno – wypoczynkowej wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

                                                                                                                                          Wójt E. Krasowski

 

 

 


Source URL: https://www.gminasiemiatycze.pl/aktualnosc/komunikaty/1454-informacja-o-zamowieniu-publicznym-na-odbieranie-odpadow-komunalnych-od