Uwaga mieszkańcy! Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodane przez admin - wt., 07/11/2023 - 20:07
sz

Kategoria

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, iż nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2023, poz. 1469 t. j.) nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Siemiatycze o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy Siemiatycze do dnia 30.11.2023 r.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Druk zgłoszenia dostępny jest:

- w sekretariacie Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 88,

- u sołtysa,

- poniżej.

 

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do Urzędu Gminy Siemiatycze - pocztą na adres: Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: epuap.gov.pl Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, lub e-mailem: sekretariat@gminasiemiatycze.pl (zgłoszenie w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

 Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (stan na 05.11.2023 r.):

1. WC Serwis Sp. z o. o Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 4 1- 808, Zabrze, NIP: 6482730408 (obsługa toalet przenośnych),  tel. 32 278 45 31,

2. Bożena Trusiak - Wywóz Nieczystości Ciekłych „SMOK”, Anusin 72, 17 - 300 Siemiatycze, NIP: 5441076986, tel. 533 091 941,

3. MToilet Sp. z o. o., ul. Toruńska 31, 03 - 226 Warszawa, NIP: 5361938486,  tel. 800 000 800,

4. TOI TOI  Polska Sp. z o. o., ul. Płochocińska 29, 03-044, Warszawa, NIP: 1180042784, tel. 804 204 204.

            Każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne, potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na 2 lata.

             

                                 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:

     pdf (pdf, 610 kb)

     w  (doc, 25 kb)

 

 

 


Source URL: https://www.gminasiemiatycze.pl/aktualnosc/komunikaty/1431-uwaga-mieszkancy-ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych-szamb-i