Zarządzenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich na terenie gm. Siemiatycze

Dodane przez admin - pt., 05/07/2024 - 10:48

Kategoria

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024r poz.609) oraz § 23, § 24 i § 25 uchwały nr: V/37/2011 z dnia 24.05.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Anusin; V/38/2011 z dnia 24.05.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Baciki Bliższe; V/39/2011 z dnia 24.05.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Baciki Dalsze; V/40/2011 z dnia 24.05.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Baciki Średnie V/41/2011 z dnia 24.05.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Boratyniec Lacki; V/42/2011 z dnia 24.05.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Boratyniec Ruski; VI/51/2011 z dnia 21.09.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Cecele; VI/52/2011 z dnia 21.09.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Grzyby Orzepy; VI/53/2011 z dnia 21.09.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Kajanka; VI/54/2011 z dnia 21.09.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Klekotowo; VI/55/2011 z dnia 21.09.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Klukowo; VII/60/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Czartajew; VII/61/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty-Bańki; VII/62/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty-Bujny; VII/63/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty Patry; VII/64/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty-Stanisławy VII/65/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Korzeniówka Duża; VII/66/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Krasewice; VII/67/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Krupice; VII/68/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Kułygi; VII/69/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Lachówka; VII/71/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Moczydły; VII/72/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Ogrodniki; VII/73/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Olendry; VII/74/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Ossolin; VII/75/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Rogawka; VII/76/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Romanówka; VII/77/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Siemiatycze-Stacja; VII/78/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Skiwy Duże; VII/79/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Skiwy Małe; VII/80/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Słochy Annopolskie; VII/81/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Szerszenie; VII/82/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Tołwin; VII/83/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Turna Mała; VII/84/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Turna Duża; VII/85/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Wiercień Duży; VII/86/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Wiercień Mały; VII/87/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Wólka Nadbużna; VII/88/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Wyromiejki; VII/89/2011 z dnia 29.11.2011r w sprawie nadania statutu sołectwa Zalesie; XIX/209/2013 z dnia 20.09.2013r w sprawie nadania statutu sołectwa Laskowszczyzna; XIX/210/2013 z dnia 20.09.2013r w sprawie nadania statutu sołectwa Leszczka; zarządzam, co następuje:


§ 1.

Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach położonych na terenie Gminy Siemiatycze.


§ 2.

Zwołuję zebrania wiejskie sołectw w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w terminach określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Ustalam następujący porządek zebrania:
1) otwarcie zebrania;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) przyjęcie proponowanego porządku;
4) dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5) dokonanie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej: 
a) przedstawienie zasad i trybu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
b) zgłaszanie kandydatur na Sołtysa;
c) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów;
d) zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej;
e) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów
6) zakończenie wyborów.


§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siemiatycze oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Siemiatycze.

HARMONOGRAM WYBORÓW NA SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH (pdf, 513,3 kb)

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: